Show Record per page
2560-04-08
ข้อมูลภูมิอากาศอนาคต จากแบบจำลองภูมิอากาศโลก [116] viewed
ณ ปัจจุบันการร่วมกันแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากนานาประเทศนั้นมีความจริงจัง และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากผลการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ (COP) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
   
2560-04-08
ข้อมูลภูมิอากาศอนาคต จากแบบจำลองภูมิอากาศโลก [138] viewed
ณ ปัจจุบันการร่วมกันแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากนานาประเทศนั้นมีความจริงจัง และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากผลการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ (COP) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
   
2560-08-03
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับพัฒนางานวิจัยและกำลังคน [148] viewed
ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
   
2560-11-01
อนาคตของการปลูกข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา [128] viewed
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่นามากกว่า 6 ล้านไร่
   
2016-14-12
ขั้วโลกที่ 3 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ [171] viewed
เรามักคุ้นเคยกับคำว่าขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กัน แต่มีคำศัพท์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูนัก สำหรับคนไทยคำหนึ่งคือ ขั้วโลกที่สาม ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่ครอบคลุมที่ราบสูงทิเบตและเทือกเขาหิมาลัย ด้วยลักษณะที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาวิจัยจึงเรียกพื้นที่นี้ว่า ขั้วโลกที่สาม
   
Total : 5 from : 52 records. Goto page
 
 
Home>VIEWALL