โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว.
  หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
1 เสริม จันทร์ฉาย 2 ปี
  การศึกษาผลของ aerosols ในบรรยากาศต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
2 ดุษฎี ศุขวัฒน์ 1 ปี
  แบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาครายละเอียดสูงบริเวณประเทศไทย
3 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2 ปี
  RegCM3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคสำหรับประเทศไทยด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
4 ศุภกร ชินวรรโณ  
  การจำลองสภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและพื้นที่ข้างเคียง
5 กัณฑรีย์ บุญประกอบ 1 ปี 6 เดือน
  การสร้างภาพจำลองของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยการย่อส่วนแบบจำลองภูมิอากาศโลก
6 เจียมใจ เครือสุวรรณ 2 ปี
  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
7 ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล  
  ความแปรปรวนของสภาพอากาศของประเทศไทยอันเนื่องมาจากความผิดสภาพทางสมุทรศาสตร์
8 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 2 ปี
  ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้ำฝน/น้ำท่ารายเดือนของประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์มิติเวลาและความถี่ และผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก
9 แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล 1 ปี 2 เดือน
  แนวทางการปรับตัวด้านการจัดการทรัพยากรน้ำต่อความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศความรุนแรงสภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย กรณีศึกษาลุ่มน้ำบางปะกง
10 เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร 2 ปี
  ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย และเศรษฐกิจสังคมในลุ่มน้ำชีตอนปลายน้ำ
11 สมพร อิศวิลานนท์ 5 เดือน
  การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการผลิตข้าวในประเทศไทย
12 วิเชียร เกิดสุข  
  การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบางและแนวทางการปรับตัวของระบบเกษตรและสังคมเกษตรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไร่-นาในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล
13 แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล  
  การประเมินสภาวะความรุนแรงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย: การวิเคราะห์ความเสี่ยง และความล่อแหลมของพื้นที่วิกฤต (ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ความล่อแหลม และการประเมินความเสี่ยงจากภาวะความรุนแรงของฝนในพื้นที่วิกฤต)
14 วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ  
  แบบจำลองการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
15 ดุษฎี ศุขวัฒน  
  ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อมรสุมของเอเชียอาคเนย์: ระลอกอากาศหนาวและช่วงมรสุมฤดูร้อนกำลังอ่อน
16 ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล  
  ความแปรปรวนและสภาวะความรุนแรงของมรสุมฤดูร้อนในประเทศไทย
17 ปัทมา สิงหรักษ์  
  ความแปรปรวนของปริมาณฝนภายในฤดูกาลของประเทศไทยที่เกิดเนื่องจากปรากฏการณ์ Madden-Julian Oscillation (MJO)
18 อุษา ฮัมฟรี่  
  วงจรรอบวันและการผันแปรความถี่สูงของฝนในประเทศไทย และความเชื่อมโยงกับมรสุมฤดูร้อน
 
Home>PROJECT