Home
Jan 13
Thursday

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปล...

(เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ) more

A summer school for graduate student

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Enhanced Networking on Urban... more

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับพัฒนางานวิจัยและกำลังคน...

ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559... more

อนาคตของการปลูกข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา...

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่นามากกว่า 6 ล้านไร่... more

สกว. หนุน ม.ราม เปิดตัว “RU - Core” ศูนย์วิจัย Climate Change หวังเป็น ‘ฮับความรู้’ ส่งต่อข้อมูลให้น...

“RU - core หรือ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน” มหาวิทยาลัยรามคำแหง แหล่งความเป็นเลิศด้าน... more

การนำเสนอและเสวนาผลการจัดทำ 2nd TARC

สกว.โดยศูนย์ THAI-GLOB บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดให้มีการนำเส... more

ขั้วโลกที่ 3 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ...

เรามักคุ้นเคยกับคำว่าขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กัน แต่มีคำศัพท์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูนัก สำหรับคนไทยคำหนึ่งคือ ขั้วโลกที่สาม ซึ... more

อนาคตทะเลสาบสงขลาภายใต้ภาวะโลกร้อน...

"ทะเลสาบสงขลา" ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะเฉพาะแห่งเดียวของประเทศไทยที่... more

THA2017 (2nd Announcement)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติ THA 2017 International Conference on "Water Management and Climate Change Towards Asi... more

 มัลติมีเดีย

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (understanding climate change) World Could Be 4 Degrees Hotter By End of This Century

2017-08-06 [51] viewed
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Enhanced Networking on Urban Sustainable Development ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ International...
2560-08-03 [27] viewed
ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559...
2560-11-01 [22] viewed
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่นามากกว่า 6 ล้านไร่...
 

2017-08-06 [51] viewed
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Enhanced Networking on Urban Sustainable Development ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ International...
2016-23-09 [221] viewed
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติ THA 2017 International Conference on "Water Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus" ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560...
2560-14-02 [184] viewed
สกว.โดยศูนย์ THAI-GLOB บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดให้มีการนำเสนอและเสวนาผลการจัดทำรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยน...
2016-23-09 [83] viewed
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติ 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ...
 

Contact

Name
E-Mail
Message

Visiting Statistic

We have  user online
We have  user visited
Home