Home
Jan 13
Thursday

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปล...

(เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ) more

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับพัฒนางานวิจัยและกำลังคน...

ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559... more

อนาคตของการปลูกข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา...

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่นามากกว่า 6 ล้านไร่... more

สกว. หนุน ม.ราม เปิดตัว “RU - Core” ศูนย์วิจัย Climate Change หวังเป็น ‘ฮับความรู้’ ส่งต่อข้อมูลให้น...

“RU - core หรือ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน” มหาวิทยาลัยรามคำแหง แหล่งความเป็นเลิศด้าน... more

การนำเสนอและเสวนาผลการจัดทำ 2nd TARC

สกว.โดยศูนย์ THAI-GLOB บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดให้มีการนำเส... more

ขั้วโลกที่ 3 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ...

เรามักคุ้นเคยกับคำว่าขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กัน แต่มีคำศัพท์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูนัก สำหรับคนไทยคำหนึ่งคือ ขั้วโลกที่สาม ซึ... more

อนาคตทะเลสาบสงขลาภายใต้ภาวะโลกร้อน...

"ทะเลสาบสงขลา" ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะเฉพาะแห่งเดียวของประเทศไทยที่... more

THA2017 (2nd Announcement)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติ THA 2017 International Conference on "Water Management and Climate Change Towards Asi... more

SEE 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติ 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment ระหว่างวันที่ 28 -... more

 มัลติมีเดีย

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (understanding climate change) World Could Be 4 Degrees Hotter By End of This Century

2560-08-03 [10] viewed
ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559...
2560-11-01 [10] viewed
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่นามากกว่า 6 ล้านไร่...
2560-14-02 [76] viewed
“RU - core หรือ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน” มหาวิทยาลัยรามคำแหง แหล่งความเป็นเลิศด้านการย่อส่วนแบบจำลองภูมิอากาศโลก และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิอากาศให้กับผู้...
 

2016-23-09 [211] viewed
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติ THA 2017 International Conference on "Water Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus" ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560...
2560-14-02 [152] viewed
สกว.โดยศูนย์ THAI-GLOB บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดให้มีการนำเสนอและเสวนาผลการจัดทำรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยน...
2016-23-09 [73] viewed
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติ 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ...
2015-05-11 [168] viewed
เวทีสาธารณะ ข้อเสนอกลไกขับเคลื่อนประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 โดยโครงการชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สําน...
 

Contact

Name
E-Mail
Message

Visiting Statistic

We have  user online
We have  user visited
Home