2560-08-03 [148] viewed
ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับพัฒนางานวิจัยและกำลังคน

ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

เพื่อร่วมกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันรับผิดชอบปัญหาโลกร้อน โดยแต่ละประเทศเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (รวมทั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก) ด้วยตนเอง ในรูปแบบของการนำเสนอเจตจำนง "การมีส่วนร่วมของประเทศ" (Nationally Determined Contribution: NDC) ความตกลงปารีสนี้ส่งผลให้มีข้อผูกพันต่อประเทศไทย หลายประการ อาทิ การดำเนินแผนงานโครงการและมาตรการต่างๆเพื่อให้บรรลุตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ (ลดก๊าซเรือนกระจก 20-25% ในปีพ.ศ. 2573) การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกทุก 2 ปี การทบทวนและส่งเป้าหมายการลดก๊าซทุก 5 ปี และการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวแบบปล่อยคาร์บอนต่ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ดังนั้น บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ ประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญเพื่อรับมือกับปัญหาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและให้มีความสอดคล้องกับกติกาภายใต้ความตกลงปารีส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยองค์ความรู้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นระยะมากกว่า 15 ปีผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยมากกว่า 130 โครงการ และได้เป็นกัลยาณมิตรหน้าที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยประสานงานกลางกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Focal Point) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อบูรณาการภายใต้ความแตกต่างบริบทขององค์กรและหนุนเสริมให้ สผ. บรรลุยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายผ่านงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำงานร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักอื่นๆ ที่มีหน้าที่จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

นอกจากนี้ สกว. ได้มีความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อการวิจัยด้านการบริการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งทาง อบก.ได้นำองค์ความรู้ส่วนหนึ่งจากรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (TARC) ที่ทาง สกว.ได้สนับสนุนการจัดทำไปใช้ในการจีดทำหลักสูตรการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับเมือง และมุ่งสู่การลดคาร์บอนและเมืองคาร์บอนต่ำต่อไป ซึ่งรายงาน TARC2 นี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ เทคนิควิธีการและนโยบายหลักต่างๆ ในปัจจุบันที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศและระดับโลก

ในปี 2560 นี้ สกว.เห็นความสำคัญในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยงานวิจัยในมิติต่างๆ เพื่อจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้เพิ่มความเข้มข้นการสนับสนุนประเด็นการวิจัยในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงรุก โดยนอกจากเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้ได้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่ทำงานวิจัยในด้านนี้ โดยให้ทุนสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยไทย-จีน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนี้ในอนาคต ภายใต้การเปิดรับทุนวิจัยร่วมกันกับ "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)-climate change" ซึ่งกำลังประกาศรับสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติม http://rgj.trf.or.th/main/announcement/คปก-climate-change/) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ทุนระดับปริญญาเอก โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (6-12 เดือน) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ รวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนในการทำวิจัยในประเด็นนี้ด้วย

โดยสรุป สกว. กำลังเพิ่มการผลิตคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านนี้ไปพร้อมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมนักวิจัย ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ ทุนวิจัยปีนี้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุน NSFC ของประเทศจีน ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทย-จีน ซึ่งองคความรู้จากผลลัพธ์งานวิจัยเหล่านี้จะถูกนำไปสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานหลักต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการการศึกษา ภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนพัฒนาอื่นๆ ในระดับต่างๆ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป

 ...................................

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

Last Update : 27/04/2017 12:01:30 viewed.
blog comments powered by DisqusPowered by Disqus
 
Home>DETAIL