Activities

2557-08-07 [503] viewed
(7 ก.ค. 2557) รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง ผู้ประสานชุดโครงการศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (THAI-GLOB) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมเป็นวิทยากรในเวที Global Warming Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ รายงานโลกร้อน IPCC AR5: ความจริงที่ทุกคนควรฟัง (IPCC AR5: A Convenient Truth)” ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล จัดขึ้นโดยชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

ศูนย์ THAI-GLOB ร่วมเวทีโลกร้อนและเปิดตัว  หนังสือ Climate@Risk ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.อำนาจ  ชิดไธสง ผู้ประสานชุดโครงการศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (THAI-GLOB) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมเป็นวิทยากรในเวที Global Warming Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ รายงานโลกร้อน IPCC AR5: ความจริงที่ทุกคนควรฟัง (IPCC AR5: A Convenient Truth)” ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล จัดขึ้นโดยชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. 

 

รศ.ดร.อำนาจ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของรายงานด้านวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ค.ศ.2013 ของคณะทำงานกลุ่มที่ 1 ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่คือการยืนยันถึงบทบาทของมนุษย์ในการเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การให้ภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอนาคต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

นับตั้งมนุษย์เริ่มทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า โลกร้อนได้เกิดขึ้นทั้งบนภาคพื้นทวีปและในมหาสมุทร เกิดการละลายของน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานในบรรยากาศ ซึ่งใน AR5 ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในปี ค.ศ.2011 เทียบกับค.ศ. 1750 ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยใช้ Radiative Forcing (RF) ซึ่งเป็นค่าพลังงานในระบบบรรยากาศโลกต่อหน่วยพื้นที่ หาก RF เป็น “บวก” หมายถึงการสะสมพลังงานเพิ่ม ทำให้โลกร้อน ซึ่งพบว่า ค่า RF เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.29 วัตต์ต่อตารางเมตร และเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับที่รายงานไว้ใน AR4 นอกจากนี้ การปรับปรุงแบบจำลองภูมิอากาศโดยใช้ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารประกอบอื่นจากกิจกรรมมนุษย์แบบใหม่ ที่เรียกว่า Representative Concentration Pathway (RCP) ก็ให้แสดงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาพรวมว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อุณหภูมิจะเพิ่มไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส สำหรับ RCP 2.6, RCP 4.5 และ RCP 6.5 แต่มีโอกาสเกิน 4 องศาเซลเซียส ใน RCP 8.5

ข้อสรุปหนึ่งที่สำคัญต่อการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การปล่อยและการสะสมของก๊าซ CO2 ในบรรยากาศอันเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิในศตวรรษที่ 21 นั้น จะคงอยู่เป็นเวลานานแม้จะหยุดปล่อย CO2 ไปแล้วก็ตาม ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาหลายศตวรรษ 

ด้าน ดร.อัศมน ลิ่มสกุล จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงรายงานด้านผลกระทบ การปรับตัว และความล่อแหลม ค.ศ.2014 ของคณะทำงานกลุ่มที่ 2 ว่า รายงานของ IPCC ฉบับนี้ได้ประเมินความต้องการ ทางเลือก โอกาส อุปสรรค ความยืดหยุ่น ข้อจำกัด และมุมมองอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว และหนึ่งในแนวคิดใหม่ที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ “ความเสี่ยง” ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 

ทั้งนี้ “ความเสี่ยง” คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งตรงกับเนื้อหาในมาตรา 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่อ้างถึงการรบกวนของมนุษย์ที่เป็นอันตรายกับระบบภูมิอากาศ การระบุความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักเกณฑ์พิเศษ คือ เหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีโอกาสเกิดสูงหรือผลกระทบแบบกลับคืนไม่ได้ ช่วงเวลาของผลกระทบ ความล่อแหลมที่คงอยู่นานหรือการเปิดรับที่นำไปสู่ความเสี่ยง หรือข้อจำกัดของศักยภาพในการลดความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีนัยต่อคนรุ่นถัดไป รวมถึงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยสิ่งที่สามารถทำได้ ณ ปัจจุบัน คือ การลดความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้รู้เท่าทัน การปรับตัวต่อกิจกรรมการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมือง เป็นต้น

นอกเหนือจากการนำเสนอรายงานโลกร้อนแล้ว ไฮไลท์สำคัญของงานคือ การเปิดตัวหนังสือ “Climate@Risk : ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย” ซึ่งได้รวบรวมบทความทั้งหมดที่ได้ตีพิมพ์ในคอลัมน์ Climate@risk หน้าทัศนะวิจารณ์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (ต้นปี 2555 – ต้นปี 2557) โดยผู้ประสานชุดโครงการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สกว. 3 ท่าน ประกอบด้วย

  • รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง  ผู้ประสานชุดโครงการศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (THAI-GLOB)
  • ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  ผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม
  • คุณศุภกร  ชินวรรโณ  ผู้ประสานงานชุดโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ผู้สนใจสามารถหาซื้อและติดต่อได้ที่ ศูนย์ THAI-GLOB 0-24708309-10 ต่อ 4144 (thaiglob@gmail.com) และศูนย์หนังสือ สกว. 0-2278-8200 ต่อ 8322

Last Update : 15/07/2014 12:54:57 viewed.
blog comments powered by DisqusPowered by Disqus
 
Home>DETAIL