Activities

2014-09-06 [293] viewed
(9 มิ.ย.57) ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ – ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (THAI-GLOB) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมนานาชาติด้านแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “The 2nd Workshop of the Southeast Asia Regional Climate Downscaling (SEACLID) / CORDEX Southeast Asia Project” ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประชุมนานาชาติด้านแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“The 2nd Workshop of the Southeast Asia Regional Climate Downscaling (SEACLID) / CORDEX Southeast Asia Project”

 

ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (THAI-GLOB) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมนานาชาติด้านแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  “The 2nd Workshop of the Southeast Asia Regional Climate Downscaling (SEACLID) / CORDEX Southeast Asia Project” ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งเป็นความร่วมมือของ World Climate Research Program (WCRP), Monsoon Asia Integrated Regional Study (MAIRS), Asia Pacific Network for Global Change Research (APN), The National University of Malaysia, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และ Prof.Dr.Fredolin  Tangang, Coordinator, SEACLID/CORDEX Southeast Asia กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดงาน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างภาพจำลองภูมิอากาศในอนาคตของพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มโดเมนการย่อส่วนแบบจำลองภูมิอากาศโลกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อนำเสนอข้อค้นพบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรวมถึงนัยสำคัญต่อภูมิภาคจากรายงานการประเมินผลการศึกษาล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (IPCC Fifth Assessment Report : AR5) เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักวิชาการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

 

โครงการ Southeast Asia Regional Climate Downscaling Project (SEACLID)/Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX) Southeast Asia ริเริ่มขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์จาก 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และไทย เพื่อสร้างภาพจำลองภูมิอากาศในอนาคตของพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความละเอียดสูง เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการบรรจุอยู่ในโปรแกรม Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment – CORDEX Southeast Asia ภายใต้ World Climate Research Program (WCRP), World Meteorological Organization

 

โดยการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สกว.และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพัฒนาศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายศูนย์วิจัยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Climate Research Network : SEA-CR Net) ที่ สกว.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ไปก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          www.trf.or.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มัทนพรรณ  จิ๋วเจียม

ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (THAI-GLOB) 

0-2470-8309-10 # 4144

thaiglob@gmail.com

 

Last Update : 06/07/2014 12:15:17 viewed.
blog comments powered by DisqusPowered by Disqus
 
Home>DETAIL