ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (THAI-GLOB)
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
ชั้น 11 อาคารคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ  บางมด  ทุ่งครุ  กรุงเทพ  10140

โทรศัพท์ : 0-2470-8309-10 ต่อ 4144
โทรสาร : 0-2872-9805 หรือ 0-2470-8309-10 ต่อ 4137
E-mail : matanapan@jgsee.kmutt.ac.th, srel90@gmail.com(Technical Problem Contact)

 

Send a message to us

Name
E-Mail
Message
Home>Contact