หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและความแปรปรวนของฝนส่งผละกระทบ (impact) โดยตรงต่อประเทศไทย โดยเฉพาะการผลิดอาหารและการเกษตรกรรมการแพร่ระบาด ของโรคและแมลงการเกิดภัยธรรมชาติ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นช้าๆ แต่ก็สามารถส่งผลเกี่ยวเนื่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและเกิดความเสียหายในวงกว้างได้ เช่น การเกิดพายุ ความแห้งแล้งและน้ำท่วม เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและภูมิอากาศยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อปริมาณของผลผลิต ดังนั้นการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจึงเป็นส่งจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประเมินผลกระทบ หาแนวทางเตรียมตัวและปรับตัว ตลอดจนป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

สกว.จึงได้พัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อประเทศไทย” โดยระยะที่ 1 เน้นหัวข้อวิจัยการสร้างภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ 30ปี ข้างหน้าโดยศึกษาและพัฒนาจาก แบบจำลองภูมิอากาศที่มีอยู่หลายๆแบบเพื่อให้ได้แบบจำลองที่สามารถให้ผลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้อย่างแม่นยำ และข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้ในการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวต่อไปซึ่งเกิดงาน 2 ส่วน คือ
1) การประกาศรับข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 มีผู้สนส่งเอกสารเชิงหลักการทั้งหมด 23 โครงการ ในจำนวนนี้พิจารณาคัดเลือกได้ 9 โครงการ ที่สามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับบสมบูรณ์ และ
2) เอกสารสังเคราะห์ประเด็นการวิจัยด้าน climate change ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมระดมความคิดเห็นทั้งหมด 117 คน ในการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550
ระยะที่ 2 เน้นหัวข้อการวิจัยการศึกษาและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบชายฝั่งและทะเล การเกษตรและป่าไม้ การจัดการน้ำ ภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดจนการหามาตรการแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคต

ปัจจุบัน ศูนย์โลกร้อนฯ (TGLOB) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการพัฒนาขึ้นจากชุดโครงการวิจัย “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย” ตั้งแต่ปี 2549  มีเป้าหมายเพื่อจัดการข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศ โดยการนำเสนอความรู้ต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและสังเคราะห์ความรู้เพื่อตอบคำถามเชิงนโยบาย ปัจจุบันมีโครงการวิจัยภายใต้การจัดการและประสานงานรวม 13 โครงการ อยู่ในระหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 3 โครงการ
 
Home>BACKGROUND