โครงการวิจัย
  Show Record per page
2015-01-11
การศึกษาไอน้ำในบรรยากาศในประเทศไทย
โดย รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
2015-22-05
การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2
การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Assessment Report on Climate Change 2015 – 2nd TARC)
   
2556-15-09
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านแบบจำลองภูมิอากาศท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านแบบจำลองภูมิอากาศท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
2556-15-09
การศึกษาและพัฒนาการพยากรณ์อากาศรายฤดูในประเทศไทยด้วยระบบแบบจำลอง IAP-DCP
โดย รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
2556-01-09
การพัฒนาโปรแกรมพยากรณ์ฝนรายฤดูสำหรับประเทศไทยโดยวิธีลดมาตราส่วนเชิงอุปมาน
โดย ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
Total : 5 from : 38 records. Goto page
 
Home>PROJECT